Thứ Sáu, 20 tháng 7, 2012

ĐÔI BỜ

Song song như thể đôi bờ
Mượn tay cầu với mà quờ sang nhau
Nước vui rúc rích dòng sâu
Bờ buồn chẳng được gặp nhau bao giờ

Nếu như thỏa được lòng bờ
Thì sông lại chả bao giờ thành sông!